160 00, Praha 6 - Dejvice, Nad Šárkou 766/58
224 320 870/ 602 206 308
info@ak-kiesewetter.cz

KIESEWETTER a partneři

Advokátní kancelář

O nás

Advokátní kancelář založil v roce 1990 prof. JUDr. Zbyněk Kiesewetter,DrSc. (1930-2015), který byl profesorem a doktorem právních věd v oblasti správy, správního práva a zemědělského práva. Dlouhodobě také působil pedagogicky a vědecky (zejména v rámci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Vysoké školy zemědělské, The Free Swiss University of St. George´s) .

V současné době advokátní kancelář vede JUDr. Ing. Zbyněk Kiesewetter, který absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Členem advokátní komory České republiky je od roku 2012. Specializuje se zejména na právo občanské, trestní, cizinecké a správní.

Právní služby dále zabezpečuje Mgr. Eva Hanzalová, která je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Koncipientskou praxi vykonala v advokátní kanceláři Zilvarová Ctibor Hladký v.o.s., zejména v oblasti práva občanského, obchodního, správního a insolvenčního. Členkou advokátní komory České republiky je od roku 2017.


8. 1. 2019 se sdružení advokátů Advokátní kancelář Kiesewetter a partneři transformovalo na Advokátní kancelář KIESEWETTER a partneři v.o.s., IČO: 077 52 733, zapsaná v OR vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 79035.

Právní služby

Občanské právo

Příprava smluv a dohod, poradenství v oblasti civilního práva. Návrhy na řešení sporu, včetně možností smírného řešení. Zastupování klientů v soudních řízeních. Zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce.

Trestní právo

Poskytování právní pomoci osobám zúčastněným na trestním řízení. Zastoupení obviněného ve všech fázích trestního řízení. Uplatnění práv a nároků poškozených v trestním a občanskoprávním řízení.

Obchodní právo


Zakládání společností, řešení jejich přeměn, změn a likvidace společností, včetně zastoupení při rejstříkovém řízení.

Autorské právo

Právní služby spojené s ochranou patentů na vynálezy, ochrannými známkami, průmyslovými vzory, zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Pracovní právo

Příprava pracovních a manažerských smluv. Zastupování v pracovněprávních sporech, poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů, poradenství a zastupování při jednání s ÚP ČR.

Insolvenční právo

Příprava dokumentace pro podání insolvenčního návrhu, poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně jejich zastoupení, poradenství dlužníkům k řešení jejich úpadkové situace.

Správní právo

Zastupování klientů ve správních řízeních, podání žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k NSS ČR. Uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu.

Cizinecké právo


Právní poradenství při řízení o povolení dlouhodobého a trvalého pobytu, včetně zastoupení při řízení před MV ČR, právní poradenství k problematice azylového řízení, včetně zastoupení.

Ověřování pravosti podpisu

Tato služba souvisí s poskytováním právních služeb.

Vedení advokátní úschovy

Tato služba souvisí s poskytováním právních služeb.

Další služby

Spolupracujeme rovněž s daňovými poradci, znalci a tlumočníky zapsanými v seznamu soudních znalců a tlumočníků, exekutory, notáři a poskytovateli detektivních služeb.

Prospěšná činnost

Advokátní kancelář poskytuje bezplatnou právně poradenskou činnost členům Českého svazu bojovníku za svobodu, Výboru národní kultury a spolku VESPOJENÍ.

Jak se k nám dostanete:Městskou hromadnou dopravou metrem linky A na stanici Bořislavka a dále autobusem 131 na stanici Hanspaulka. Od této zastávky je kancelář 350m cca 4min. chůze.

Autem se dá parkovat přímo před naší kanceláří.

Odměna advokáta

Odměna advokáta je v souladu s ustanovením §3 an. vyhl. č. 177/1996 Sb. založena na smluvní odměně dané hodinovou odměnou se sazbou 2.500,- Kč. V rámci smluvní odměny je zahrnuta základní úhrada hotových výdajů. V případě jednorázové konzultace, bez podepsání příkazní smlouvy, činí hodinová odměna 1.500,- Kč.

Poskytované právní služby zahrnují veškeré úkony advokátní kanceláře související s předmětnou věcí, tj. včetně výkonu činnosti kanceláře a smluvních spolupracovníků.

Jednorázové náklady hotových výdajů, jako jsou soudní a správní poplatky hrazené advokátem jsou klientovy účtovány v jejich plné výši podle ustanovení § 13 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Dalšími položkami je náhrada cestovních výdajů, jejichž výše je stanovena právními předpisy o cestovních náhradách a náhrada za promeškaný čas související s poskytnutím právní služby.